පෙට්රල් එන්ජින් දුම් පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණය ( Exhaust Gas Analyzer )

Price LKR275000
Categories Tools

details

100% හොඳම තත්වයෙන් ඇත. උපකරණය වාර කීපයකට වඩා භවිතා කර නොමැත. උපකරණය සමඟ සියලුම අමතර කොටස් උපකරණද ලබා දේ. (ඡායාරූප සහිතයි.) අමතන්න = 0713885084